Home Knowledge Languages Сравнителна таблица на глаголните времена в английския език
05 | 08 | 2021
Сравнителна таблица на глаголните времена в английския език Print
Saturday, 06 August 2011 02:08
There are no translations available.

Сравнителна таблица на глаголните времена в английския език.

Време
(Tense)
Ключови думи
(Signal words)
Употреба
(Use)
Образуване
(Formation)
Примери в положителен смисъл
(Examples affirmative)
Примери в отрицателен смисъл
(Examples negative)
Примери в позитивни въпроси
(Examples interrogative)
Present Simple every day
sometimes
always
often
usually
seldom
never
first ... then
- обичайно повтарящо се действие в настоящето.
- действие или състояние, характерно за подлога в изречението.
- общоизвестен или научен факт, обективна истина.
- обичайно повтарящо се действие в настоящето.
- с определени глаголи, които не се използват в Present Continuous, като see(виждам), hear(чувам), know(зная) и др.
- изразяване на бъдеще време в подчинени изречения за време и условие, когато глаголът в главното изречение е в бъдеще време.
- изразяване на бъдещо действие, което ще се извърши със сигурност (разписания, графици, програми).
- изразяване на завършено действие в настоящето, при изброяване на последователни действия.
Infinitive
he/she/it + -s
I work.
He works.
I go.
He goes.
I don't work.
He doesn't work.
I don't go.
He doesn't go.
Do I work?
Does he work?
Do I go?
Does he go?
Present Continuous now
at the moment
Look!
Listen!
- указване на действие, извършващо се в момента на говоренето.
- действие, извършващо се през сравнително кратък период от време, включващ момента на говоренето.
- изразяване на близко бъдеще време, като вече решено действие.
to be (am/are/is) + Infinitive + -ing
I'm working.
He's working.
I'm going.
He's going.
I'm not working.
He isn't working.
I'm not going.
He isn't going.
Am I working?
Is he working?
Am I going?
Is he going?
Past Simple last ...
... ago
in 1989
yesterday
- изразяване на действие, извършено в конкретен момент или период в миналото и без връзка с настоящето.
- изброяване на последователни действия в миналото.
- обичайно повтарящо се действие в миналото.
- изразяване на действие или състояние, което в миналото е било характерно за подлога в изречението.
- за разказване, в приказки, исторически разкази и др.
- изразяване на (минало) действие, чието време на извършване не е указано, но което се е извършило в период от време, който вече е приключил.
правилни глаголи:
Infinitive + -ed
неправилни глаголи:
Втора форма на неправилните глаголи
I worked.
He worked.
I went.
He went.
I didn't work.
He didn't work.
I didn't go.
He didn't go.
Did I work?
Did he work?
Did I go?
Did he go?
Past Continuous while
- действие, което се е извършвало в даден момент или относително кратък период в миналото.
- относително продължителни действия, които са се извършвали едновременно в миналото.
- при разказ, за описание като фон на други действия в миналото.
- постепенност на действие, извършило се в миналото.
- изразяване на намерение в миналото, което в последствие е било променено.
- изразяване на мнение за възможно настъпване на събитие или извършване на действие в миналото.
was/were + Infinitive + -ing
I was working.
He was working.
I was going.
He was going.
I wasn't working.
He wasn't working.
I wasn't going.
He wasn't going.
Was I working?
Was he working?
Was I going?
Was he going?
Present Perfect Simple just
yet
never
ever
already
so far
up to now
since
for
recently
- действие, извършено в миналото, което има връзка с настоящето (набляга се на резултата на действието).
- действие, приключило непосредствено преди момента на говоренето (често с just (току-що)).
- действие, започнало в миналото и продължаващо в момента на говоренето.
- с наречия за неопределено време като sometimes (понякога), ever (някога), never (никога), before (преди), yet (още) и др.
have/has + past participle*
*(infinitive+ed за правилните глаголи или трета форма на неправилните глаголи)
I have worked.
He has worked.
I have gone.
He has gone.
I haven't worked.
He hasn't worked.
I haven't gone.
He hasn't gone.
Have I worked?
Has he worked?
Have I gone?
Has he gone?
Present Perfect Continuous all day
the whole day
how long
since
for
- действие, започнало в миналото, което продължава и в момента на говоренето.
- действие, започнало в миналото и завършило непосредствено преди настоящия момент.
- действие, което се е повтаряло в близкото минало.
have/has + been + Infinitive + -ing
I have been working.
He has been working.
I have been going.
He has been going.
I haven't been working.
He hasn't been working.
I haven't been going.
He hasn't been going.
Have I been working?
Has he been working?
Have I been going?
Has he been going?
Past Perfect Simple just
never
already
- изразяване на действие, което е завършило преди даден момент в миналото.
- действие, започнало преди даден момент в миналото, което продържава и в момента на говоренето.
- при съгласуване на времената вместо Past Simple и Present Perfect.
had + past participle*
*(infinitive+ed за правилните глаголи или трета форма на неправилните глаголи)
I had worked.
He had worked.
I had gone.
He had gone.
I hadn't worked.
He hadn't worked.
I hadn't gone.
He hadn't gone.
Had I worked?
Had he worked?
Had I gone?
Had he gone?
Past Perfect Continuous how long
since
for
- действие, което е започнало преди даден момент в миналото, което продължава и в този минал момент (в тази употреба е възможно и Past Perfect).
- действие, започнало преди даден момент в миналото и завършило или прекъснато непосредствено преди или точно в този минал момент.
- подобно на Past Perfect за изразявне на продължително повтаряно действие в миналото.
- при съгласуване на времената вместо Present Perfect Continuous.
had + been + Infinitive + -ing
I had been working.
He had been working.
I had been going.
He had been going.
I hadn't been working.
He hadn't been working.
I hadn't been going.
He hadn't been going.
Had I been working?
Had he been working?
Had I been going?
Had he been going?
Бъдеще време (Future), изразено с will
- изразяване на действие , което ще се извърши в даден момент или период в бъдещето (възм. като решение в момента на говоренето).
- В главни изречения на сложни съставни изречения, в които подчиненото изречение е за време или условие (след съюзи като if(ако), unless(освен ако), when(когато) и др.).
will + Infinitive
I'll(=I will) work.
He'll(=He will) work.
I'll go.
He'll go.
I won't(=will not) work.
He won't work.
I won't go.
He won't go.
Will I work?
Will he work?
Will I go?
Will he go?
Бъдеще време (Future), изразено с going to
- изразява т.нар."бъдеще време за намерение", когато действието е обмислено, дори подготвено, поради което е с голяма вероятност да се извърши.
- изразяване на мнение за възможно настъпване на бъдещо събитие или извършване на бъдещо действие.
to be (am/are/is) + going to + Infinitive
I'm going to work.
He's going to work.
I'm going to go.
He's going to go.
I'm not going to work.
He's not going to work.
I'm not going to go.
He's not going to go.
Am I going to work?
Is he going to work?
Am I going to go?
Is he going to go?
Future Continuous
- действие, което ще се извършва със сигурност в даден период в бъдещето. Липсва значението "намерение".
will + be + Infinitive + -ing
I'll be working.
He'll be working.
I'll be going.
He'll be going.
I won't be working.
He won't be working.
I won't be going.
He won't be going.
Will I be working?
Will he be working?
Will I be going?
Will he be going?
Future Perfect Simple
- изразяване на действие, което ще е приключило към даден момент в бъдещето.
- действие, което е започнало преди даден момент в бъдещето, и което продължава в този бъдещ момент.
will + have + past participle*
*(infinitive+ed за правилните глаголи или трета форма на неправилните глаголи)
I'll have worked.
He'll have worked.
I'll have gone.
He'll have gone.
I won't have worked.
He won't have worked.
I won't have gone.
He won't have gone.
Will I have worked?
Will he have worked?
Will I have gone?
Will he have gone?
Future Perfect Continuous
- действие, започнало преди даден момент в бъдещето и завършило също преди този бъдещ момент или продължаващо и след него (акцента е върху продължителността на действието).
will + have + been + Infinitive + -ing
I'll have been working.
He'll have been working.
I'll have been going.
He'll have been going.
I won't have been working.
He won't have been working.
I won't have been going.
He won't have been going.
Will I have been working?
Will he have been working?
Will I have been going?
Will he have been going?

 

Last Updated on Saturday, 06 August 2011 02:40
 
Advertisement
Banner
Who is on-line?
We have 19 guests online