Начало Знание Езици Кратка френска граматика - Наречие
28 | 10 | 2020
Кратка френска граматика - Наречие Печат
Написано от Owner   
Понеделник, 08 Август 2011 23:24

Кратък преглед на образуването и употребата на наречието във френският език.

7.Наречие (l'Adverbe)

Наречието уточнява, определя или допълва значението на глагол, прилагателно, друго наречие или изречението като цяло. То изразява начин, количество, място, време, отрицание, утвърждение, въпрос.

7.1.Форми на наречията

Във френския език съществуват непроизводни наречия и производни, образувани от различни части на речта.

7.1.1.Образуване на наречия от прилагателни

Наречията се образуват от формата за женски род на прилагателното с добавяне на окончанието -ment:

 

Прилагателно в женски род

Наречие

forte

(от fort силен)

fortement

силно / здраво

complète

(от complet пълен;цял)

complètement

напълно / изцяло

 

При образуване на някои наречия нямото -e пред суфикса -ment се променя на (получава accent aigu):

 

Прилагателно в женски род

Наречие

précise

(от précis точен)

précisément

точно

profonde

(от profond дълбок)

profondément

дълбоко

 

При прилагателните, завършващи на гласна, наречията се образуват без -e пред суфикса -ment (т.е. от формата за мъжки род):

 

Прилагателно

Наречие

poli

вежлив / учтив

poliment

вежливо / учтиво

aisé

лек / удобен

aisément

леко / удобно

absolu

абсолютен / безусловен

absolument

съвършенно / безусловно

 

При образуване на наречия от прилагателни, завършващи на -ant / -ent, суфиксите се променят на -amment / -emment:

 

Прилагателно

Наречие

violent

силен / неистов

violemment

силно / неистово

méchant

зъл / злобен

máchamment

злобно / със злоба

Изключение от това правило са lentement (бавно) и véhémentement (силно, буйно).

Редица наречия се образуват от прилагателни без правила:

 

Прилагателно

Наречие

gai

весел

gaiement / gaîement

весело

gentil

мил

gentiment

мило / ласкаво

bref

кратък

brévement

кратко

 

7.1.2. Непроизводни наречия

Някои непроизводни наречия запазват връзката с прилагателните:

 

Наречие

Прилагателно

bien

хубаво

bon

хубав

mal

лошо

mauvais

лош

peu

малко

petit

малък

 

Наречието tout (съвсем) не се променя, но с прилагателни в женски род, започващи със съгласна или нямо h, се съгласува по род и число както местоимение (вж.3.4.3.):

 

Elle aime se promener toute seule.

Тя обича да се разхожда съвсем сама.

 

7.2.Прилагателни в ролята на наречия

В някои устойчиви словосъчетания прилагателните изпълняват функцията на наречия:

 

sentir bon

мириша добре

tenir bon

държа добре

coûter cher

струвам скъпо

peser lourd

тежа много

 

7.3.Място на наречието в изречението

Наречието се поставя пред прилагателните и наречията, за които се отнася:

 

Ève a les cheveux très blonds.

Ева има много светли коси.

Il parle trop vite.

Той говори много бързо.

 

Ако наречието се отнася към глагол в просто време, то обикновено се поставя след глагола:

 

Il va rarement au cinéma.

Той рядко ходи на кино.

 

Повечето наречия също така се поставя и след глагол в сложно време (след participe passé):

 

Le chien a dormi dehors.

Кучето спа навън (извън къщата).

Между спомагателен глагол и participe passé се поставят:

-количествени наречия (мерки и степени): beaucoup (много), peu (малко), trop (твърде):

 

Il a peu vu.

Той малко е видял.

 

-наречия за начин на действие: bien (добре), mal (лошо), vite (бързо):

 

Vous avez mal compri ma question

Вие не разбрахте въпроса ми.

 

-наречия за време: déjà (вече), toujours (винаги), souvent (често) и др.:

 

Ils sont déjà partis.

Те вече заминаха..

 

Наречия, които се отнасят за цялото изречение, обикновено се поставят в началото или в края на изречението:

 

Demain, j'irai faire des courses.
J'irai faire des courses demain.

Утре ще ходя на пазар.
На пазар ще ходя утре.

 

www.mypersonalsite.org
Последно променен на Понеделник, 08 Август 2011 23:34
 
Реклама
Банер
Кой е on-line
В момента има 13 посетителя в сайта