Home Knowledge Languages Кратка френска граматика - Страдателен залог
28 | 10 | 2020
Кратка френска граматика - Страдателен залог Print
Written by Owner   
Thursday, 11 August 2011 01:04
There are no translations available.

Кратка френска граматика - Страдателен залог

9. Страдателен залог (Voix passive)

Страдателен залог се използва тогава, когато действието се извършва върху подлога. По-голямата част от глаголите, изразяващи действие, могат да се спрегнат в страдателен залог. Такова преминаване от деятелен в страдателен залог може да става само в случаите, когато значението на глагола позволява това.

Образуване на страдателния залог:

Спомагателен глагол être + participe passé на спрегаемия глагол.

 

Миналото причастие (participe passé) на спрегаемия глагол се съгласува по род и число с подлога.

Деятелен залог Страдателен залог
J'êcris une lettre.
Пиша едно писмо
La lettre est êcrite par moi.
Писмото е написано от мен.

 

В зависимост от контекста израз с глагол в страдателен залог може да се превежда по различен начин:

Nous sommes invités. Ние сме поканени./ Канят ни.

 

В изречения с глаголи в страдателен залог може да се използва допълнение (съществително или заменящо го местоимение), въведено с предлог par, което обозначава извършителя на действието върху подлога. Предлогът par се употребява в онези случаи, когато искаме да изразим действие, особено ако това действие е конкретно, матерално. Такива конструкции могат да се преведат и с израз с глагол в деятелен залог, в който субект на действието е подлогът.

Nous sommes invités par nos voisins. Ние сме поканени от нашите съседи.
Нашите съседи ни канят.
Cette entreprise est dirigée par des Japonais. Това предприятие е управлявано от японци.
Японци управляват това предприятие.
Elle a été piquée par une guêpe. Тя беше ужилена от оса.
Оса я ужили.

 

В някои случаи въвеждането на допълнението вместо предлога par се употребява предлогът de. Това става в случаите, когато се изразява състояние или мисъл, близка до състояние, емоция, възприятие. В този случай миналото причастие (participe passé) е със значение, близко до прилагателно:

Elle est aimée par/de tous. Тя е харесвана от всички.
Нея всички я харесват.

 

С предлогът de при глаголи в страдателен залог като допълнение се употребяват съществителни ( и заместващи ги местоимения), обозначаващи неодушевени предмети, които или с помощта на които се извършва действието:

Elle est aimée par/de tous. Тя е харесвана от всички.(състояние-чувство)
Le jardin est entouré d'arbres. Градината е заобиколена от дървета.(състояние)

 

Един и същ глагол може да се употреби както с par, така и с de, като в тези две конструкции той ще изразява горепосочените отенъци:

La ville est entournée de fortifications. Градът е обкръжен от укрепления.(състояние)
La ville est entournée par deux armées sous le commandement de général X. Градът е обкръжен от две армии под командването на генерал Х.(действие)

По-често срещана е конструкцията с par.

Страдателно спрежение (Conjugaison passive)- être aimé (обичан съм).

 

Indicatif Présent je suis aimé(e)
tu es aimé(e)
il(elle) est aimé(e)
nous sommes aimé(ées)
vous êtes aimé(ées)
ils(elles) sont aimé(ées)
Passé composé j'ai été aimé(e)
tu as été aimé(e)
il(elle) a été aimé(e)
nous avons été aimé(ées)
vous avez été aimé(ées)
ils(elles) ont été aimé(ées)
Imparfait j'étais aimé(e)
Plus-que-parfait j'avais été aimé(e)
Passé simple je fus aimé(e)
Passé antérieur j'eus été aimé(e)
Futur simple je serais aimé(e)
Futur antérieur j'aurais été aimé(e)
Conditionnel Présent je serais aimé(e)
Passé Ire forme j'aurais été aimé(e)
Passé IIe forme j'eusse été aimé(e)
Subjonctif Présent que je sois aimé(e)
Passé que j'aie été aimé(e)
Imparfait que je fusse été aimé(e)
Plus-que-parfait que j'eusse été aimé(e)
Impératif Présent sois aimé(e)
soyons aimé(ées)
soyez aimé(ées)
Passé aie été aimé(e)
ayons été aimé(ées)
ayez été aimé(ées)
Participe Présent étant aimé(e)
Passé ayant été aimé(e)
Infinitif Présent être aimé(e)
Passé avoir été aimé(e)

 

www.mypersonalsite.org
Last Updated on Thursday, 11 August 2011 01:09
 
Advertisement
Banner
Who is on-line?
We have 40 guests online