Home Knowledge Languages Кратка френска граматика - Наклонения, времена и нелични форми на глагола
06 | 08 | 2021
Кратка френска граматика - Наклонения, времена и нелични форми на глагола Print
Written by Francais   
Wednesday, 10 April 2013 14:26
Article Index
Кратка френска граматика - Наклонения, времена и нелични форми на глагола
passé composé
imparfait de l'indicatif
plus-que-parfait de l'indicatif
passé simple
futur simple
futur antérieur
conditionnel
subjonctif
impératif
infinitif
participe
All Pages
There are no translations available.

Кратка френска граматика - Наклонения, времена и нелични форми на глагола

 

10. Наклонения, времена и нелични форми на глагола

 

Във френския език глаголите се изменят по лице и число в четири наклонения: изявително (indicatif), условно (conditionel), подчинително (subjonctif) и повелително (impératif). Към неличните форми на глагола се отнасят причастията (participe passé и participe présent) и неопределената форма на глагола (infinitif).

 

10.1.Изявително наклонение

Основните форми на изявителното наклонение са:

-présent за изразяване на сегашно време;

-passé composé, imparfait, plus-que-parfait, passé simple за изразяване на минало време;

-future simple и futur antérieur за изразяване на бъдеще време.

 

10.1.1.Présent de l'indicatif (сегашно време на изявителното наклонение)

В présent de l'indicatif се проявяват особеностите на отделните типове спрежения на глаголите.

Глаголи от I ва и II ра групи:

 

I ва група (правилни глаголи на -er)

II ра група (правилни глаголи на -ir)

Окончания

parler (говоря)

Окончания

finir (свършвам)

-e

je parle

-s

je finis

-es

tu parles

-s

tu finis

-e

il/elle parle

-t

il/elle finit

-ons

nous parlons

-ons

nous finissons

-ez

vous parlez

-ez

vous finissez

-ent

ils/elles parlent

-ent

ils/elles finissent

 

III та група (неправилни глаголи)

Глаголите от трета група в сегашно време се спрягат по следните типове:

 

Окончания

venir / vendre

Окончания

ouvrir

Окончания

pouvoir (мога)

-s

je viens/vends

-e

j'ouvre

-x

je peux

-s

tu viens/vends

-es

tu ouvres

-x

tu peux

t/d*

il/elle vient/vend

-e

il/elle ouvre

-t

il/elle peut

-ons

nous venons/vendons

-ons

nous ouvrons

-ons

nous pouvons

-ez

vous venez/vendez

-ez

vous ouvrez

-ez

vous pouvez

-ent

ils/elles vennent/vendent

-ent

ils/elles ouvrent

-ent

ils/elles peuvent

* На -d завършват глаголи на -andre/-endre/-ondre и на -erdre/-ordre

 

При много глаголи от III-та група настъпват изменение в корена на глагола, като съществуват над 60 различни типа на спрежение.

Présent de l'indicatif на спомагателните глаголи

 

avoir (имам)

être ( съм)

j'

ai

je

suis

tu

as

tu

es

il/elle

a

il/elle

est

nous

avons

nous

sommes

vous

avez

vous

êtes

ils/elles

ont

ils/elles

sont

 

Présent de l'indicatif се употребява за изразяване на действия, които:

-се извършват в настоящето:

Delphine prépare un couscous pour ce soir.

Делфина готви кускус за вечеря.

 

NB!

За изразяване на действие, извършвано непосредствено в момента на говоренето, се използва конструкцията:

présent de l'indicatif на глагола être + en train de + infinitif на основния глагол

 

-се отнасят към миналото, настоящето и бъдещето (при обобщения):

Nous mangeons du poisson deux fois par semaine. Et vous?

Ние ядем риба два пъти в седмицата. А вие?

 

-се извършват в недалечно бъдеще:

Son voisin déménage demain.

Неговият / нейният съсед се мести утре.

 

Présent de l'indicatif също така се използва за изразяване на сегашно и бъдеще време при наличие на подчинено изречение със съюза si (ако), когато в главното изречение се използва futur simple (вж. 10.1.6.):

Si Valentin est là, nous irons ensamble au cinema.

Ако Валентин е там / тук, ще отидем заедно на кино.

Si j'ai le temps, je t'enverrai une carte postale.

Ако имам време, ще ти изпратя пощенска картичка.

 Last Updated on Friday, 09 August 2013 17:18
 
Advertisement
Banner
Who is on-line?
We have 14 guests online