Home Personal opinion Здравната реформа - Страница 5 - Page 5
26 | 02 | 2021
Здравната реформа - Страница 5 - Page 5 PDF Print E-mail
Written by Owner   
Friday, 12 February 2010 18:35
Article Index
Здравната реформа
Страница 2 - Page 2
Страница 3 - Page 3
Страница 4 - Page 4
Страница 5 - Page 5
All Pages
Това ще има за резултат по-малък брой пациенти, които ще бъдат преглеждани от всеки един от специалистите, което от своя страна ще доведе до по-малко възнаграждение за тях и с течение на времето до понижаване на квалификацията им. Така в дългосрочен аспект работата в такава болница ще се окаже непривлекателна за лекарите както от финансова, така и от чисто професионална гледна точка, а над ръководството на болницата непрекъснато ще виси като дамоклев меч заплахата от напускане на някой от специалистите и от последващото от това прекратяване на дейността. Така порочният кръг се затваря. Специалистите трябва да получават високи възнаграждения и да имат добра професионална перспектива, за да работят в такава болница, но поради липсата на достатъчно пациенти тези условия вероятно няма да се изпълнят в цялост и рано или късно някой от тях ще напусне, а това ще доведе до невъзможност за покриване на новоизмислените изисквания на НЗОК и до прекратяване на дейността на лечебното заведение по съответната клинична пътека.
Непрекъснато прокламираното от правителството повишаване на качеството на медицинските услуги не може да бъде постигнато само с механичното увеличаване на броя на лекарите в дадено лечебно заведение. Качеството на здравната услуга зависи на първо място от квалификацията на лекаря. В момента обаче поддържането и повишаването на квалификацията на лекарите и специалистите по здравни грижи е вменено като отговорност само и единствено на самите здравни специалисти. Болничният мениджмънт и държавата като цяло не обезпечават под каквато и да било форма тяхното обучение. Не се обезпечават курсове за следдипломно обучение нито като осигуряване на отпуск и/или командировка за времето на курса, нито пък се поемат таксите за участие в тях. Така лекарите трябва да изразходват полагащия им се годишен отпуск и да поемат сами често не малките такси за участие /обикновено 15 – 30 лева на ден/. Откъсването от работа и получаването на отпуск дори се възпрепятства активно от работодателя, тъй като отсъствието на специалист често води до невъзможност да се покрият изискванията на НЗОК по отношение работата по клиничните пътеки. За осигуряване и поддържане на болнични библиотеки със специализирана литература дори не се и помисля. Разкъсването на структурата на системата на публичните здравни услуги направи изключително трудно или напълно невъзможно изпращане на специалисти от по-малките в по-големите и/или специализирани болници, както и оказване на методична помощ на лекарите в по-малките лечебни заведения. 
Описаните до тук проблеми съвсем не изчерпват всички аспекти на изключително обширната и сложна тема за обезпечаването на достъпни здравни услуги за цялото общество. Не би могло да се каже, че някъде в света съществува съвършена здравна система. Всеки вариант, всяко решение в конструкцията на тази толкова необходима обществена дейност носи своите негативи и позитиви. Това, което става в България през последните години обаче е лишено от всякаква здрава логика. Крайният ефект от тези половинчати и недообмислени действия ще бъде още по-сериозно влошаване на здравното състояние на обществото като цяло, създаване на сериозни социални проблеми чрез стимулиране на миграция на големи групи хора към големите градове, превръщане на медицинските професии в неизгодни за практикуване в страната и последващото все по-сериозно намаляване на броя на заетите в сектора, отчасти и поради засилване на емиграцията на медицински специалисти, и респективно във все по-трудния достъп до все по-скъпи здравни услуги.
Last Updated on Sunday, 21 February 2010 23:07
 
Advertisement
Banner
Who is on-line?
We have 12 guests online