Кратка френска граматика - Съществително име Print
Written by Owner   
Tuesday, 26 July 2011 02:13
There are no translations available.

Кратка френска граматика - Съществително име.

 

2.СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ (LE NOM)

 

2.1.Род на съществителното

 

Във френският език има два рода: мъжки и женски (masuline et féminin). Различават се съществителни с естествен род (хора и животни от различен пол) и съществителни, чийто род е само граматическа категория.

 

2.1.1.Съществителни с естествен род

 

Повечето съществителни с естествен род образуват женски род от съответните съществителни от мъжки род с добавяне на окончание -e:

 

Мъжки род

Женски род

un ami

приятел

une amie

приятелка

un voisin

съсед

une voisine

съседкаПри някои съществителни женският род се образува от съществителните в мъжки род с промяна на корена (пред окончанието -e):

 

Мъжки род

Женски род

-er

le boulanger

хлебар

-ère

la boulangère

хлебарка

-eur

le danseur

танцьор

-euse

la danseuse

танцьорка

-teur

le chanteur

l'acteur

певец

актьор

-teuse

la chanteuse

певица

-trice

l'actrice

актриса

-e*

le tigre

тигър

-esse

la tigresse

тигрица

-an

le paysan

селянин

-anne

la paysanne

селянка

-en

l'Europèen

европеец

-enne

l'Europèenne

европейка

-on

le patron

владетел; защитник

-onne

la patronne

владетелка; защитница

-ien

le chien

куче

-ienne

la chienne

кучка

-f

le veuf

вдовец

-ve

la veuve

вдовица

 

*-от много съществителни в мъжки род, завършващи на -e, съществителните в женски род се образуват без окончание:

 

Мъжки род

Женски род

le pianiste

пианист

la pianiste

пианистка

le secrétaire

секретар

la secrétaire

секретаркаЗа някои разнополови същества от един вид във френският език съществуват отделни названия:

 

Мъжки род

Женски род

un homme

мъж

une femme

жена

un garçon

момче

une fille

момиче

un bouc

козел

une chèvre

коза

un boeuf

вол

une vache

крава

un canard

паток

une cane

патица

un cheval

кон

une jument

кобила

un coq

петел

une poule

кокошка

 

Имената на някои животни и птици съществуват само в една форма и един граматичен род за двата пола: un crocodile( крокодил, мъжки или женски), une girafe (жираф, мъжки или женски). Когато е необходимо да се посочи полът, към съществителното се прибавят думите mâle и femelle: un crocodile femelle (женски крокодил), une girafe mâle (мъжки жираф)

 

Съществителни, първоначално обозначавали само мъжки професии и длъжности, нямат форми за женски род, а названия на някои видове дейности, обратно, могат да бъдат само в женски род:

 

Мъжки род

Женски род

le médecin

лекар

la bonne

прислужница

le chef

началник

la nurse

бавачка; детегледачка2.1.2.Граматически род на съществителните

 

Мъжки род имат повечето съществителни със следните суфикси:

 

-isme

le journalisme

журналистика

-ment

le changement

промяна

-eau

le chapeau

шапка

-et

le briquet

запалка

-ail

le travail

работа; труд

-al

le signal

сигнал ; знак

-ier

le panier

панер; кошница ; кош

-age

le garage

гараж ; автосервиз

-oir

le miroir

огледало

 

В мъжки род са също названията на дървета, цветовете, посоките на света, дните на седмицата, годишните сезони, металите и химическите елементи:

 

le chéne

дъб

le mercredi

сряда

le vert

зелен цвят

le printemps

пролет

 

Женски род имат повечето съществителни със следните суфикси:

 

-e

la danse

танц

-té

la beauté

красота

-ette

la raquette

ракетка

-ion

la question

въпрос

-ie

la philosophie

философия

-ance

la balance

баланс ; кантар ; везна

-ence

la concurrence

съперничество ; конкуренция

-aille

la ferraille

метални отпадъци ; скрап

-euse

la perceuse

пробивна машина ; бормашина

-esse

la politesse

вежливост

 

В женски род са също и имената на държави, завършващи на -e, а също така и марките автомобили:

 

la France

Франция

la dernière BMW

последен модел BMW

 

Много съществителни във френският език могат да бъдат както мъжки, така и женски род, но с различно значение:

 

Мъжки род

Женски род

un livre

книга

une livre

фунт ; ливра

un voile

воал ; покривало

une voile

платно

un vase

ваза

une vase

кал ; тиня

un poêle

печка

une poêle

тиган

un aide

помощник

une aide

помощ

un critique

критик

une critique

критика

un crêpe

креп, плат

une crêpe

палачинка

un enseigne

мичман

une enseigne

табела

un manche

дръжка

une manche

ръкав

un mode

начин

une mode

мода

personne

м.р., никой

une personne

лице, човек

un poste

пост, служба

une poste

поща

un tour

обиколка, струг

une tour

кула

un vapeur

параход

une vapeur

пара

Удвояване на крайна съгласна+e става в думи, завършващи на n и t:

- думи, завършващи на -en, -on и в две думи на -an:

 

Мъжки род

Женски род

un paysan

селянин

une paysanne

селянка

Jean

собствено име

Jeanne

собствено име

un chien

куче

une chienne

кучка

un citoyen

гражданин

une citoyenne

гражданка

un lion

лъв

une lionne

лъвица

 

- следните думи, завършващи на -t:

 

Мъжки род

Женски род

un chat

котарак

une chatte

котка

un cadet

най-младият в семейството

une cadette

най-младата в семейството

un coquet

кокет

une coquette

кокетка

un muet

ням

une muette

няма


Като особени случаи могат да се посочат:
- amour (любов) е от мъжки род в единствено число и от женски род в множествено число: un parfait amour (съвършена любов), но éternelles amours (вечна любов).
- gens (хора, употребява се в мн.ч.) изисква прилатагелно от женски род, когато прилагателното се намира пред думата, и от мъжки род, когато е след нея: des bonnes gens (добри хора), но des gens malheureux (нещастни хора).

2.2.Множествено число на съществителните

 

Във френския език признак за множествено число на съществителните, прилагателните, числителните и местоименията, е окончанието -s (понякога -x). Някои съществителни имат еднакви форми за единствено и множествено число (вж.2.2.2).

 

2.2.1.Множествено число на съществителните с окончанието -s

 

Множествено число на повечето съществителни се образува от формата за единствено число с помощта на окончанието -s:

 

Единствено число

Множествено число

l'enfant

дете

les enfants

деца

la voiture

автомобил

les voitures

автомобили2.2.2.Други форми на множествено число на съществителните

 

Съществителни, завършващи в единствено число на -s, -x, -z, в множествено число не се променят:

 

Единствено число

Множествено число

le pays

страна

les pays

страни

le voix

глас

les voix

гласове

le nez

нос

les nez

носове

 

Следните съществителни образуват множествено число с помощта на окончанието -x:

 

-повечето съществителни, завършващи на -au, -eau, -eu:

 

Единствено число

Множествено число

le noyau

ядро; ядка

les noyaux

ядра; ядки

le tableau

дъска; таблица; картина

les tableaux

таблици; картини

le jeu

игра

les jeux

игри

но!:

le landau

 

детска количка

 

les landaus

 

детски колички

le pneu

автомобилна гума

les pneus

автомобилни гуми-седем съществителни от мъжки род, завършващи на -ou:

 

Единствено число

Множествено число

le bijou

украшение

les bijoux

украшения

le caillou

чакъл; камък

les cailloux

камъни

le chou

зеле; зелка

les choux

зелки

le genou

коляно

les genoux

колена

le hibou

сова

les hiboux

сови

le joujou

играчка

les joujoux

играчки

le pou

въшка

les poux

въшки

но!:

le clou

пирон

les clous

пирониПри повечето съществителни, които в единствено число окончават на -ail/-al, формата за множествено число има окончание -aux:-ail / -al → -auxЕдинствено число

Множествено число

le travail

работа; труд

les travaux

работи

le journal

списание

les journaux

списания

но!:

le rail

релса

les rails

релси

le bal

бал

les bals

балове

2.3.Множествено число на сложните съществителниПри сложните съществителни, образувани от съществително и прилагателно, в множествено число се променят и двете части:

 

Единствено число

Множествено число

le chou-fleur

карфиол (кочан)

les choux-fleurs

карфиоли (кочани)

le coffre-fort

сейф

les coffres-forts

сейфове

le sourd-muet

глухоням

les sourds-muets

глухонеми

 

При съществителните, образувани от форма на глагол и съществително, глаголната част в множествено число не се променя:

 

Единствено число

Множествено число

un ouvre-boîte

отварачка за консерви

des ouvre-boîtes

отварачки за консерви

 

Ако между съставните думи на сложното съществително има предлог, променя се само думата пред предлога:

 

Единствено число

Множествено число

un chef-d'oeuvre

шедьовър

des chefs-d'oeuvres

шедьоври

l'eau-de-vie

ракия

les eaux-de-vie

ракии

 

Не се изменят в множествено число някои думи като un abat-jour (абажур) или les on-dit (слухове). Причината е, че или думата не може изобщо да получи знак за множествено число, или смисълът се противопоставя.

 

Известен брой съществителни имат само множествено число, например:

 

archives (f)

архиви

environs (m)

околности

annales (f)

летописи

frais (m)

разноски

moeurs (f)

нрави

 

Някои абстрактни понятия, изразяващи в единствено число мисли, чувства, душевни състояния, в множествено число означават външните, конкретни прояви на тези състояния:

 

Единствено число

Множествено число

la charité

милосърдие

les charités

прояви на милосърдие

la bassesse

низост

les bassesses

подли действия

 

При някои съществителни множественото число има различно значение от единственото:

 

Единствено число

Множествено число

un ciseau

длето

des ciseaux

ножици

une vacance

вакантно, свободно място

des vacances

ваканция

 

2.4.Множествено число на собствени имена

 

Във френския език собствените имена не се променят в множествено число:

 

Les Martin sont nos meilleurs amis. Мартенови са най-добрите ни приятели.
Last Updated on Tuesday, 26 July 2011 02:31