Кратка френска граматика - Степени на сравнение Print
Written by Owner   
Saturday, 13 August 2011 14:16
There are no translations available.

Степени на сравнение на прилагателните, наречията и глаголите.

6.Степени на сравнение (Degrés de comparaison)

Във френския език има три степени на сравнение: положителна (positif), сравнителна (comparatif) и превъзходна (superlatif). Само качествените прилагателни могат да имат степени на стравнение (напр. grand, plus grand, le plus grand (голям, по-голям, най- голям ) ). Относителните прилагателни показват отношение между лица и предмети и не могат да се степенуват (напр. économique (икономически ) ). Степените на сравнение на повечето прилагателни и наречия се образуват без изменение на тяхната основна форма.


Френските прилагателни в сравнителна и превъзходна степен се изменят по род и число.

! Френските прилагателни в сравнителна и превъзходна степен се изменят по род и число.

 

6.1.Сравнителна степен (comparatif)

Формите на сравнителната степен се образуват с помощта на наречията plus (по-, повече) , moin (по-малко), aussi (също) и се употребяват в съчетание със съюза que (от; в сравнение с).

6.1.1. При по-голяма изразеност на признака

Използва се в случаите, когато дадено лице или предмет притежава определено качество в по-голяма степен от други.

 

plus + прилагателно + que

Il est plus grand que son frère.
Той е по-висок от брат си.

plus + наречие + que

Elle court plus vite que son père.
Тя тича по-бързо от баща си.

 

6.1.2. При по-малка изразеност на признака

Използва се в случаите, когато дадено лице или предмет притежава определено качество в по-малка степен от други.

 

moin + прилагателно + que

Il est moin grand que son frère.
Той е не е толкова висок, като брат си.
Той е по-нисък от брат си.

moin + наречие + que

Elle court moin vite que son père.
Тя не тича толкова бързо, както баща си.
Тя тича по-бавно от баща си.

 

6.1.3.При еднаква изразеност на признака

Използва се в случаите, когато дадено лице или предмет притежава определено качество в същата степен, както и другите лица или предмети.

 

aussi + прилагателно + que

Il est aussi grand que son frère.
Той е толкова висок, колкото брат си.

aussi + наречие + que

Elle court aussi vite que son père.
Тя тича толкова бързо, колкото баща си.

 

6.1.4.Прилагателни и наречия с особени форми на сравнителната степен

Малък брой прилагателни и наречия имат неправилни форми на сравнителната степен, съответстващи на формите с по-силно изразяване на признака.

 

Прилагателни

Основна форма

Сравнителна степен (+ que)

bon (добър)

meilleur (по-добър)

petit (малък)

moindre* / plus petit (по-малък)

mauvais (лош)

pire / plus mauvais (по-лош)

Наречия

beaucoup (много)

plus (повече)

peu (малко)

moins (по-малко)

bien (добре)

mieux (по-добре)

mal (лошо)

pis (по-лошо)

* - употребява се само с абстрактни понятия.

 

Както правилните, така и неправилните сравнителни степени на прилагателните в зависимост от контекста могат да се превеждат различно.

 

6.2.Превъзходна степен

Превъзходната степен означава наличие на дадено качество в най-висока степен спрямо другите сравнявани лица или предмети, или въобще. Формите на превъзходната степен се образуват от съответните правилни или неправилни форми на сравнителната степен (без съюза que), към които се добавя определителен член (le, la, les при прилагателните и le при наречията). Ако прилагателното в превъзходна степен се намира след съществителното, членът се поставя и пред съществителното, и пред прилателното.


Ако прилагателното в превъзходна степен се намира след съществителното, членът се поставя и пред съществителното, и пред прилателното.

Le platine est le métal le plus le précieux. Платината е най-скъпият метал.

6.2.1.При най-силна изразеност на признака

Тази форма се превежда с превъзходната степен на българския аналог на прилагателното или наречието.

 

le / la / les + plus + прилагателно

Il est le plus grand.
Той е най-висок (от всички).

le plus + наречие

Elle court le plus vîte.
Тя тича най-бързо.

 

6.2.2.При най-слаба изразеност на признака

Тази форма на български се превежда с превъзходната степен на прилагателното или наречието с противоположно значение.

 

le / la / les + moins + прилагателно

Il est le moins grand.
Той е най-нисък (от всички).

le moins + наречие

Elle court le moins vîte.
Тя тича най-бавно.

 

6.2.3.Прилагателни и наречия с особени форми на превъзходната степен

При прилагателните и наречията, имащи неправилни форми за сравнителна степен (вж. 6.1.4.), превъзходната степен (при най-силна изразеност на признака) се образува с тези форми.

 

Прилагателни

Основна форма

Сравнителна степен Превъзходна степен

bon (добър)

meilleur (по-добър)

le / la / les meilleur(e)s

petit (малък)

moindre* / plus petit (по-малък)

le / la / les moindre(s)*
le / la / les plus petit(e)s

mauvais (лош)

pire / plus mauvais (по-лош)

le / la / les pire(s)
le / la / plus mauvais(e)s

Наречия

beaucoup (много)

plus (повече)

le plus (най-много)

peu (малко)

moins (по-малко)

le moins (най-малко)

bien (добре)

mieux (по-добре)

le mieux (най-добре)

mal (лошо)

pis (по-лошо)

le pis (най-лошо)

* - тази форма се използва само с абстрактни понятия.

 

Формите за превъзходна степен на тези прилагателни и наречия в зависимост от контекста могат да се превеждат по различен начин.


Когато се сравняват количества и действия (глаголи) вместо формата aussi que ... се използва autant que ...

Il y a autant d'habitants à Marseille qu'à Lyon.
Marie travaille autant que Pierre.
Марсилия има толкова жители, колкото и Лион. (количество)
Мари работи толкова, колкото и Пиер. (действие)
Last Updated on Monday, 15 August 2011 10:18