Кратка френска граматика - Глагол (le verbe) Печат
Написано от Owner   
Понеделник, 29 Август 2011 00:59

Кратка френска граматика - глагол.

 

8. Глагол (Le Verbe)

 

8.1.Типове спрежения на глаголите

Според правилността на формите при спрежението, глаголите се делят на правилни и неправилни. В сравнение с правилните глаголи, неправилните са значително по-малък брой, но сред тях са някои от най-използваните глаголи.

Основната форма на глагола, под която той е познат и която се посочва в речниците, се нарича инфинитив (infinitif). В зависимост от окончанията на инфинитива, френските глаголи се разделят на четири групи - глаголи на -er, -ir, -oir и -re.

Глаголите на -er и -ir (с няколко изключения) образуват първите две спрежения. Те са правилни глаголи и всички нови глаголи, възникващи в езика, са по образец на тези две спрежения, и то най-вече по първо спрежение на -er. Всички останали глаголи, а именно изключенията на -ir и глаголите на -oir и -re образуват третото спрежение.

8.1.1. Глаголи от първа група

Към първа група се отнасят правилни глаголи, завършващи на -er, при които формата за I-во лице единствено число в сегашно време, изявително наклонение (présent de l'indicatif) завършва на , а причастието за минало време (participe passé) – на.

Общо правило:

parler

говоря

je parle

аз говоря

parlé

казан; произнесен

Особени случаи:

При глаголите, завършващи на -cer, пред a/o/u вместо -c- се пише -ç- (за да се обозначи запазването на произношението).

avancer

напредвам; ускорявам

nous avançons

ние напредваме

При глаголите, завършващи на -ger пред a/o след -g- се пише -e- (за да се обозначи запазването на произношението).

manger

ям

nous mangeons

ние ядем

При повечето глаголи, завършващи в инфинитив на -eler / -eter пред нямото окончание се удвоява съгласната на корена (за да се обозначи произносимото -е- в корена):

appeler

наричам; извиквам

il appelle

той нарича

jeter

хвърлям

je jette

аз хвърлям

При някои глаголи, завършващи в инфинитив на -eler / -eter пред нямото окончание съгласната на корена не се удвоява, а в корена -e се промена на :

geler

замръзвам / заледявам

il gèle

заледено е; замръзнало е

acheter

купувам

j'achète

аз купувам

При глаголи, при които коренът завършва на e/é+съгласна (с изключение на l/t) пред нямото e в окончанието, e/é се променя на è:

préférer

предпочитам

je préfère

аз предпочитам

achever

завършвам

j'achève

аз завършвам

При глаголите, завършващи в инфинитив на -oyer / -uyer пред нямото e вместо y се пише i (при глаголите на -ayer поради колебанията в произношението може да се пише както i, така и y):

nettoyer

чистя

il nettoie

той чисти

essuyer

бърша

il essuie

той бърше

8.1.2. Глаголи от II-ра група

Към II-ра група се отнасят правилните глаголи на -ir ( с корен , завършващ на -i), при които I-во лице единствено число в сегашно време, изявително наклонение (présent de l'indicatif) завършва на -is, а формите за множествено число и причастието за сегашно време (participe présent) се образуват с удължаване на корена със суфикс -ss-:

finir

свършвам/приключвам

je finis

той свършва/приключва

nous finissons

ние свършваме

finissant

свършващ/приключващ

 

8.1.3.Глаголи от III-та група

Към трета група се отнасят неправилни глаголи, каквито са:

-всички глаголи на -re и -oir;

-глаголи на -ir, при които формите за множествено число на présent d'indicatif се образува без суфикса -ss-;

-глаголът aller (вървя;ходя);

 

При глаголите на -indre и -soudre буквата d се пише само пред r:

peindre
il peint
il peindra

оцветявам / рисувам
той оцветява / рисува
той ще оцветява / рисува
При глаголите на -aître и -oître сложното ударение (accent circonflexe) се поставя само пред t:

paraître
tu parais
il paraît

изглеждам
ти изглеждаш
той изглежда

 

8.2.Глаголите être и avoir

Глаголите être (съм) и avoir (имам) се използват не само в своето лексикално, смислово значение, но и като спомагателни - за образуване на сложни граматични форми на други глаголи.

8.2.1. Глаголи, употребяващи се с avoir

Със спомагателния глагол avoir се употребяват:

-всички преходни глаголи:

Il a pris une soupe à l'oignon.

Той яде лучена супа.

 

-повечето непреходни глаголи:

Anne a mal dormi.
Il a couru comme un fou.

Ана спа лошо.
Той тича като луд.

 

-безлични глаголи:

Il a neigé.

Валя сняг.

 

-глаголите être (съм) и avoir (имам):

J'ai été malade.
J'ai au de la fièvre.

Бях болен / болна.
Имах висока температура.

 

8.2.2. Глаголи, употребяващи се с être

Със спомагателния глагол être се използват:

-възвратните глаголи:

Il s'est lavé

Той се изми.

 

-следните непреходни глаголи и техните производни:

aller

отивам / вървя

rester

оставам

arriver

пристигам / идвам

tomber

падам

monter

изкачвам

descendre

слизам

partir

заминавам

venir

идвам

entrer

влизам

sortir

излизам

mourir

умирам

naître

раждам

rentrer

прибирам (се)

décéder

умирам

devenir

ставам

intervenir

намесвам (се)

 

Nous sommes allés au cinema.
Elle est née en avril.

Ние ходихме на кино.
Тя е родена през април.

 

Някои глаголи (entrer, monter, passer, retourner, sortir и др.) в преходните значения се спрягат с avoir, а в непреходните с être:

Ils ont passé trois semaines à Nice.
Elle est passé au burreau.

Те прекараха три седмици в Ница
Тя премина в кабинета.

 

8.3.Възвратни глаголи

Във френския език възвратни са глаголите, които се употребяват с възвратните местоимения. Някои глаголи, например s'enfuir и s'envanouir (разсейвам се / изчезвам), съществуват само като възвратни.

8.3.1. В прости времена

При употребата на глагола в просто време, възвратното местоимение се поставя между подлога и глагола:

se laver (мия се / измивам се)

 

je

me

lave

аз се мия

tu

te

laves

ти се миеш

il / elle

se

lave

той се мие

nous

nous

lavons

ние се мием

vous

vous

lavez

вие се миете

ils / elles

se

lavent

те се мият

 

8.3.2. В сложни времена

При употребата на глагола в сложно време, възвратното местоимение се поставям между подлога и спомагателния глагол être:

se reposer (отпочивам си)

je

me

suis

reposé(e)

аз си отпочинах

tu

t'

es

reposé(e)

ти си отпочина

il / elle

s'

est

reposé(e)

той си отпочина

nous

nous

sommes

reposé(e)s

ние си отпочинахме

vous

vous

êtes

reposé(e)s

вие си отпочинахте

ils / elles

se

sont

reposé(e)s

те си отпочинаха

 

8.4.Безлични глаголи

В изреченията с безлични глаголи, които се употребяват в 3-то лице единствено число, подлогът е местоимението il:

Il a naigé toute la journée.
Il pleut des cordes.
Il faut réserver la veille.

През целия ден валя сняг.
Вали като из ведро.
Трябва да се резервира???

 

В подчинени изречения след безличния глагол falloir се употребява подчинително наклонение (subjonctif):

Il faut que vous réserviez la veille.

Необходимо е да се резервира предварително.

 

Освен безличните глаголи във френския език се употребяват и безлични изрази:

 

il fait Il fait froid / du vent / nuit. Студено е. Ветровито е. Тъмно е.
il y a Il y a quelqu'un? Има ли някой?
il est Il est trois heures / impossible / temps / à desirer. Три часът е. Невъзможно e. Време е. Желателно e.