Кратка френска граматика - Словоред Print
Written by Francais   
Sunday, 11 November 2012 10:31
There are no translations available.

Кратка френска граматика - Словоред

14.Словоред на изречението (l'ordre des mots)

14.1.Разказно изречение

Във френския език разказното изречение без отрицание обикновено има следния словоред:

 

Подлог

+

Сказуемо

Isabelle

 

travaille.

Изабел

 

работи.

 

Подлог + Сказуемо + Пряко допълнение ( + Косвено допълнение )

Elle écrit / a écrit une lettre (à un client)

Тя пише / написа писмо (на клиента).

 

Ако прякото допълнение се поставя пред подлога, то се обособява и дублира с местоимение-пряко допълнение пред сказуемото:

 

C'est fleurs, je les aime beaucoup.

Много харесвам тези цветя.

 

За да се подчертае субекта или обекта на действието, се използва конструкцията c'est ... qui / que:

 

C'est Mathieu qui a gagné.

Матио спечели. (Матио е този, който спечели).

C'est le vin que je préfère.

Ето това вино предпочитам. (Това е виното, което предпочитам.)

 

14.2.Въпросително изречение

Във френския език въпросителните изречения могат да бъдат с въпросителни думи или без тях. Различават се три вида въпросителни изречения:

-с обратен словоред (инверсионни);

-с въпросителна конструкция est-ce que / qui;

-с прав словоред и въпросителна интонация (интонационни);

Инверсионните въпроси се използват предимно в официалната и книжовна реч, а също и при учтиво обръщение. Интонационните въпроси са характерни за разговорния език. Въпросите с конструкцията est-ce que / qui се използват както в книжовната реч, така и в разговорната.

14.2.1.Общ въпрос

Общи са въпросите без въпросителни думи, отговорът на които може да бъде oui (да) или non (не).

 


Инверсионен въпрос

Сказуемо + подлогAimes-tu le chocolat?

Обичаш ли шоколад?Въпрос с конструкция est-ce que / qui

Est-ce que + подлог + сказуемоEst-ce que tu aimes le chocolat?

Обичаш ли шоколад?Интонационен въпрос

Подлог + сказуемоTu aimes le chocolat?

Обичаш ли шоколад?


 

14.2.2. Частен въпрос

Конкретните въпроси се задават с помощта на въпросителни думи спрямо различни части на изречението.

 

Инверсионен въпрос

Въпросителна дума + сказуемо + подлог

Quand partez - vouz?

Кога заминавате?

Въпрос с конструкция est-ce que / qui

Въпросителна дума (=подлог) + est-ce qui + сказуемо

Qui est-ce qui a téléphoné?

Кой звъня (по телефона)?

Въпросителна дума + est-ce que + подлог + сказуемо

Qu'est-ce que tu veux?

Какво искаш?

Интонационен въпрос

Подлог + сказуемо + въпросителна дума?

Vous habitez où?

Къде живеете?

 

14.2.3.Въпросителни думи

 

qui

кой

Qui est là?

Кой е там?

que

какво

Que voulez-vous?

Какво искате?

quoi (с предлог)

какво

Tu penses à quoi?

За какво мислиш?

lequel

кой (от)

Voici des montres. Lequel est-ce que tu veux?

Ето ръчните часовници. Кой (от тях) предпочиташ?

quel

кой

Quelle heaure est-il?

Кой (колко) е часът?

combien

колко

Combien ça coûte?

Колко струва това?

pourquoi

защо

Pourquoi ris-tu?

Защо се смееш?

къде; накъде

Où est-ce qu'ils vont?

Къде отиват те?

quand

кога

Vous partez quand?

Кога заминавате?

comment

как

Comment ça va?

Как е? Как върви?

 

14.3. Отрицание

Във френския език отрицанието, отнасящо се до сказуемото, се състои от две части. Първата част, която стои между подлога и изменяемата част на сказуемото, е отрицанието ne ( n' пред гласна и нямо h ), което съответства на частицата не в българския език. Като втора част на отрицанието, стояща след изменяемата част на сказуемото, най-често се употребява pas:

подлог + ne (+местоименно допълнение) + изменяема част на сказуемото + pas

 

Vincent ne parle pas l'espagnol.

Венсан не говори испански.

Je ne vous connais pas.

Не Ви познавам.

Elle n'est pas venue.

Тя не дойде / не пристигна.

Je n'ai pas encore lu le livre.

Още не съм прочел тази книга.

Son travail n'est pas toujours simple.

Неговата работа не винаги е проста.

 

Като втора част на отрицанието също така се използват някои наречия и неопределено - отрицателни местоимения:

 

jamais

никога

Je ne suis jamais allé à Boston.
Никога не съм ходил в Бостън.

plus

вече

Yann ne fait plus de ski.
Ян вече не кара ски.

ni ... ni ...

нито ... нито ...

Elle n'a ni faim ni soif.
Тя не е нито гладна, нито жадна.

aucun

никакъв

Il n'y a aucun probléme.
Няма (никакъв) проблем.

personne

никой

Je n'ai vu personne.
Никого не видях.

rien

нищо

Je ne peux rien faire pour vous.
Нищо не мога да направя за Вас.

 

В непълни изречения, които са отговор на въпрос, заедно с глагола се изпуска и първата част на отрицанието ne:

-Tu aimes le poisson?
-Pas du tout.

-Обичаш ли риба?
-Въобще не.

Last Updated on Wednesday, 10 April 2013 13:27