Кратка френска граматика - Числителни Print
Written by Francais   
Wednesday, 10 April 2013 13:22
There are no translations available.

Кратка френска граматика - Числителни (Adjectifs numéraux)

4.ЧИСЛИТЕЛНИ (Adjectifs numéraux)


4.1.Числителни бройни (Adjectifs numéraux cardinaux)

Във френският език прости са бройните числителни от 0 до 16, а също така числителните,обозначаващи десетиците до 60 и величините сто, хиляда, милион, милиард и т.н. Всички останали числителни са сложни.

 

4.1.1.Форми на бройните числителни

 

0
zéro
36
trente-six
1
un/une
37
trente-sept
2
deux
38
trente-huit
3
trois
39
trente-neuf
4
quatre
40
quarante
5
cinq
41
quarante et un/une
6
six
42
quarante-deux
7
sept
50
cinquante
8
huit
51
cinquante et un/une
9
neuf
52
cunquante-deux
10
dix
60
soixante
11
onze
70
soixante-dix
12
douze
71
soixante et onze
13
treize
72
soixante-douze
14
quatorze
80
quatre-vingts
15
quinze
81
quatre-vingt-un/une
16
seize
82
quatre-vingt-deux
17
dix-sept
90
quatre-vingt-dix
18
dix-huit
91
quatre-vingt-onze
19
dix-neuf
100
cent
20
vingt
101
cent un/une
21
vingt et un/une
102
cent deux
22
vingt-deux
500
cinq cents
23
vingt-trois
514
cinq cent quatorze
24
vingt-quatre
1 000
mille
25
vingt-cinque
1 001
mille un/une
26
vingt-six
2 000
deux mille
27
vingt-sept
3 800
trois mille huit cents
28
vingt-huit
5 000
cinq mille
29
vingt-neuf
10 000
dix mille
30
trente
100 000
cent mille
31
trente et un/une
200 000
deux cent mille
32
trente-deux
1 000 000
un million
33
trente-trois
6 000 000
six millions
34
trente-quatre
1 000 000 000
un milliard
35
trente-cinq
8 000 000 000
huit milliards

 

Особености на произношението:

- В cinq, six, huit и dix крайната съгласна не се произнася, когато те се намират пред дума в множествено число, започваща със съгласна или придихателно h (h aspiré): cinq (cenk), но cinq chapeaux (cen шапо).

- Между 21 и 29 буквата t от vingt се изговаря. Тя не се чува между 81 и 89. T не се чува и в cent.
- Neuf се свързва с "в" в neuf ans и neuf heures.

 

Особености на формите:
- Лиезон не се прави с un, huit и onze: le onze, le huit, но dix-huit със свързване.
- Между десетиците и едно се вмъква et от 21 до 71, et изчезва в 81, 91, 101, 111, 201 и т.н. 1001 освен в mille et une: mille et une nuits (хиляда и една нощ).
- Vingt и cent в множествено число получават s, което не се свързва със следващото числително. Това s не е задължително, ако следва друго числително: deux cents trois и deux cent trois. Vingt и cent, когато се употребяват вместо редни, не получават s.
- Тирето между числителните се употребява до сто.


4.1.2.Употреба на бройните числителни

В сложните числителни между десетиците и единиците се поставя дефис. Изключение от това правило се числителните 21, 31, 41, 51, 61 и 71, в които частите се съединяват със съюза et (и):

 

dix-huit 18
vingt-quatre 24 но!: vingt-et-un 21
quatre-vingt-onze 91 но!: soixante et onze 71

Във френския език бройните числителни не се изменят с изключение на:

- un (един)

Има форма за женски род une и при употреба със съществително се съгласува с него по род.

 

NB!

Със сложните количествени числителни, включващи un/une, съществителните се употребяват в множествено число:

Pour ses trente et un ans, il lui offert trente et une roses.

За тредесет и първата годишнина той и/му поднесе тридесет и една рози.

 

- vingt (двадесет)

Употребява се във форма за множествено число (с окончание -s) само в числителното 80:

quatre-vingts centimes но!: quatre-vingt-cinq centimes
80 сантима 85 сантима

- cent (сто)

Употребява се във форма за множествено число (с окончание -s) само в числителните, обозначаващи цели стотици:

trois cents francs но!: trois cent cinquante francs
300 франка 350 франка

-million (милион) и milliard (милиард)

Употребяват се като съществителни от мъжки род и се употребяват в множествено число (с окончание -s) аналогично на съответната им употреба в българският език.

La France compte environ 57 millions d'habitants. Числеността на населението на Франция е около 57 милиона.

 

Бройните числителни се поставят пред съществителните:

 

-Quelle heure est-il?
-Il est huit heures.
-Колко е часът?
-Осем часът е.
-Quel âge as-tu?
- J'ai sept ans.
-На колко години си?
-На седем.

 

Във френският език с бройни числителни също така се обозначават:

-пронумеровани предмети:

page cent douze страница сто и дванадесета

-десетилетия и години:

dans les années cinquante през петдесетте години
en l'an quarante-quatre през четиридесет и четвърта година

 

NB!

В годините числителното mille (хиляда) се съкращава до mil:

l'an deux mil trois

2003-та година

 

-календарни дни (с изключение на първо число на месеца – вж.4.2.2):

le vingt janvier двадесети януари

 

-монарси и глави на църкви с еднакви имена (с изключение на първите – вж.4.2.2):

Louis XIV (Quatorze) Луи XIV (Четиринадесети)
Jean Paul II (Deux) Йоан Павел II (Втори)

 

4.2.Числителни редни

4.2.1.Форми на редните числителни

Редните числителни се образуват от бройните с помощта на суфикса -ième и имат една форма за мъжки и женски род. Изключение правят числителните premier (първи) и second (втори), които не са производни на бройни и се изменят по род.

 

1er/1re
le premier / la première
10e
le/la dixième
2nd/2de
le second / la seconde
11e
le/la onzième
2e
le/la deuxième
12e
le/la douzième
3e
le/la troisième
13e
le/la treizième
4e
le/la quatrième
14e
le/la quatorzième
5e
le/la cinquième
15e
le/la quinzième
6e
le/la sixième
16e
le/la seizième
7e
le/la septième
17e
le/la dix-septième
8e
le/la huitième
18e
le/la dix-huitième
9e
le/la neuvième
19e
le/la dix-neuvième
20e
le/la vingtième
60e
le/la soixantième
21e
le/la vingt et unième
70e
le/la soixante-dixième
22e
le/la vingt-deuxième
80e
le/la quatre-vingtième
30e
le/la trentième
81e
le/la quatre-vingt et unième
40e
le/la quarantième
90e
le/la quatre-vingt-dixième
50e
le/la cinquantième
100e
le/la centième
1000e
le/la millième
100 000e
le/la cent millième
1001e
le/la mille unième
1 000 000e
le/la millionième
10 000e
le/la dix millième
1 000 000 000e
le/la milliardième4.2.2.Употреба на редните числителни

Като правило редните числителни са между членът и съществителното:

pour la quatrième fois за четвърти път

Във френският език с редни числителни се обозначават:

-столетия:

au dix-neuvième (XIXe) siècle през деветнадесети (XIX-ти) век

-първо число на месеца:

Adrien est né un premier (1er) juillet. Адриан е роден на първи (1-ви) юли.

-монарси и глави на църкви, които за първи път в историята носят определено име:

Pierre Ier (Premier) Петър I (Първи)

4.3.Дробни числителни

Като дроби със знаменател 2, 3 и 4 се употребяват съществителните demi и une moitié (половин и една половина), le tiers (трета), le quart (четвърт), в съчетание с количествени числителни:

1/2 un demi 1/6 un sixième 1/4 година trois mois / un trimestre
1/3 un tiers 1 1/2 un et demi 1/2 година six mois
1/4 un quart 2/8 deux huitièmes 3/4 година neuf mois
1/5 un cinquième 3/4 trois quarts 1 1/2 година un an et demi / dix-huit mois

Десетичните дроби се четат като количествените числителни, разделени с virgule (запетая):

2,75 deux virgule soixante-qunze
9,216 neuf virgule deux cent seize

4.4.Умножителни числителни (multiplicatifs):

Като такива се употребяват simple (единичен), double (двоен), triple (троен), quadruple (четворен), quintuple (петорен), sextuple (шесторен), découple (десеторен), centuple (стотен).

4.5.Приблизителни (collectifs):

-huitaine (около осем), dizaine (десетина), douzaine (дванадесетина), quinzaine (петнадесетина), vingtaine (двадесетина), trentaine (тридесетина), quarantaine (четиредесетина), cinquantaine (петдесетина), soixantaine (шестдесетина), centaine (стотина), millier (около хиляда);

-приблизителни за възраст: quadragénaire (четиридесетгодишен), quinquagénaire (петдесетгодишен), sexagénaire (шестдесетгодишен), septuagénaire (седемдесетгодишен), octogénaire (осемдесетгодишен), nonagénaire (деветдесетгодишен), centenaire (стогодишен и стогодишнина), millénaire (хилядагодишен и хилядагодишнина);

 


Използвана литература
1. Френска граматика, П. Христофоров.
2. Краткая грамматика французского языка. Пер. с нем., 2003.

 

www.mypersonalsite.org